Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jest to Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów można kierować się wysokością składki, gdyż zakres ochrony jest jednakowy dla wszystkich ubezpieczycieli i reguluje to Ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152).
    Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych w czasie spowodowanego przez Twój pojazd wypadku do następujących sum gwarancyjnych:

- szkody na osobie - 5.000.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
- szkody w mieniu - 1.000.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

  • Wszystkie polisy w zakresie tego produktu mają te same warunki określone w ww. ustawie. Oferty różnią jedynie poziomy cen.
  • Biuro posiada wiele ofert cenowych różnych towarzystw ubezpieczeniowych.  
  • Mamy najniższe ceny na rynku.


 Sprzedaż - Kupno pojazdu

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń.  Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

Zgodnie z ustawą dla polis zawartych po 11.02.2012 – sprzedający ma 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela, że pojazd został sprzedany i dosłanie umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli zbywca auta nie powiadomi w tym terminie zakładu ubezpieczeń – może być windykowany za II ratę składki bądź za polisę wznowioną w tym okresie z tzw. "automatu".

W razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w Ustawie, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej rekalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia nabycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.   

  • Uwaga!!!!!! Polisa zakupionego pojazdu wygasa z końcem okresu ochrony i nie wznawia się dla nabywcy.  
  • Ważne!!!!!!  W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez ważnej umowy ubezpieczenia OC , nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Tabela kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów osobowych, ciężarowych i pozostałych w 2015 roku

okres braku OC samochody osobowe samochody ciężarowe pozostałe
do 3 dni 700,00zł 1050,00zł 120,00zł
od 3 dni do 14 dni 1750,00zł 2630,00zł 290,00zł
powyżej 14 dni 3500,00zł 5250,00zł 580,00zł

Kontrolę przeprowadzają dwie instytucje: Policja i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ta pierwsza nie zawsze jest w stanie wyłapać czy dany pojazd ma obowiązkowe OC, jednak na podstawie bazy danych ubezpieczeń OC do której spływają informacje od wszystkich ubezpieczycieli o zawieranych polisach, UFG wychwytuje właścicieli pojazdów niepłacących składki. Kary wydają się wysokimi jednak w przypadku kiedy sprawcą kolizji będzie pojazd bez obowiązkowego OC wtedy wszelkie straty musi pokryć właściciel tego pojazdu z własnej kieszeni - mogą one sięgać nawet kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych.

W ciągu trzech kwartałów 2014 roku dzięki bazie UFG wyłapano ponad 10 tyś. pojazdów, które nie posiadały obowiązkowego OC. W analogicznym okresie czasu w 2013 roku liczba było o połowię mniejsza. Tylko do końca września 2014 roku UFG wystawiło wezwania do zapłaty na łączną kwotę ponad 40 milionów złotych!

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu. Ubezpieczeniem objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia - na terenie RP, jak również poza jej granicami.
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas ruchu pojazdu mechanicznego, a także podczas:

- bieżącej obsługi pojazdu,

- wsiadania i wysiadania z pojazdu,

- zatrzymania lub postoju na trasie jazdy,

- naprawy pojazdu na trasie jazdy,

- bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia Towarzystwo odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczeń z tytułu:

- trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- śmierci ubezpieczonego,

- kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych.

Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki w kwocie podanej w umowie ubezpieczenia, chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco, w skrócie AC, to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które chroni Twój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To, co obejmuje Autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz Twoich preferencji jako osoby ubezpieczającej pojazd. AC najczęściej objęte są pojazdy nie starsze niż 10 lat w przypadku nowych polis. Kontynuacja ubezpiecza pojazdy starsze. Co obejmuje ubezpieczenie AC?

W zależności od wariantu Autocasco na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd od różnych zdarzeń. Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

  • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

Ze względu na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia autocasco z większym lub szerszym zakresem ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość składki. Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać koszty.

Ubezpieczenie AC MINI 
AC MINI jest stworzone dla Klientów posiadających samochody starsze niż 10 lat!  AC MINI to ochrona w stałej bardzo atrakcyjnej cenie. Można ją wykupić mając OC w danym TU. Zniżki zdobyte w AC MINI liczą się tak samo jak w pełnym AC.


Ochrona zniżek
Nawet najlepszy kierowca nie może przewidzieć stłuczki czy wypadku. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC wiąże się z utratą zniżek – często bardzo dużych, bo wypracowywanych latami. Dzięki tej ochronie nie stracisz zniżek przy dodatkowej niskiej składce.

BLS  -   to tzw. Bezpośrednia Likwidacja Szkody z OC sprawcy
Jest to nowość na rynku, ale coraz więcej ubezpieczycieli ma to w swojej ofercie. Jeśli ktoś uszkodzi Twój pojazd w kolizji, nie musisz załatwiać - tak jak dotychczas - żadnych formalności w obcym towarzystwie. Kontaktujesz się ze swoją firmą ubezpieczeniową, która załatwi wszelkie formalności, wypłaci pieniądze, a na koniec zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów naprawy Twojego samochodu. Składka już od 10 zł.


Ubezpieczenie szyb
Ubezpieczenie szyb w pojeździe to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich w przypadku uszkodzenia w czasie podróży szyb w ubezpieczonym pojeździe. Ubezpieczenie obejmuje szybę przednią, boczną i tylną. Szkoda z ubezpieczenia szyb w pojeździe nie pomniejsza zniżki w ubezpieczeniu AC. W wybranych towarzystwach ubezpieczenie szyb można wykupić również do OC. Suma ubezpieczenia szyb i składka uzależniona jest od firmy ubezpieczeniowej.


Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC
Nie we wszystkich krajach wystarczy nasza krajowa polisa OC. Czasami będziesz potrzebować międzynarodowego certyfikatu ubezpieczenia OC, czyli tzw. Zielonej Karty. Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, w którymś z niżej wymienionych krajów, towarzystwo wypłaci odszkodowanie osobie, której została wyrządzona szkoda.
W jakich krajach potrzebujesz Zielonej Karty?
•    Albania
•    Białoruś
•    Bośnia i Hercegowina
•    Czarnogóra
•    Iran
•    Izrael
•    Macedonia
•    Maroko
•    Mołdawia
•    Rosja
•    Turcja
•    Tunezja
•    Ukraina

Ubezpieczenie Assistance

  Assistance komunikacyjny to zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.

Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz AC i dotyczy przede wszystkim wypadku pojazdu. Ten rodzaj usługi jest najpopularniejszy. Rozszerzony pakiet assistance jest oferowany za odpłatnością. Posiada obszerny zakres usług, zróznicowany w zależności od towarzystwa, podobnie jak cena.

W wybranych firmach ubezpieczeniowych możemy go nabyć jako samodzielny produkt na okres 12 miesięcy lub krótszy (np. wakacyjny).